Vážení zákazníci, momentálně pro vás připravujeme novou webovou prezentaci.
Věříme že se Vám bude líbit. Team KRÁČAL-OBKLADY s.r.o.

 

Na?e spole?nost se specializuje na montá? a pokládku obklad? a dla?eb
a to komplexn?, od návrhu a? po realizaci po celé ?R.   
Provádíme také kompletní podlahá?ské práce a rekonstrukce bytových jader.

Kvalitu na?í práce a preciznost provedení poznalo ji? velké mno?ství
spokojených zákazník?.

 

Jsme si v?domi neustále se zvy?ujících technických a materiálových
po?adavk?, proto spolupracujeme s p?edními dodavateli
v na?em oboru, p?edev?ím s firmou PTÁ?EK-VELKOOBCHOD a.s.
Díky této spolupráci m??eme ?e?it ve?keré problémy, které v na?em
oboru vznikají a jsme schopni se jim v?as vyvarovat.

 

Pou?íváme kvalitní a zákazníky nej?ádan?j?í materiály uznávaných
zna?ek jako nap?. Villeroy & Boch, Keraben, Kiesel, Schönox,
Custom, Mapei, Botament, Schlüter Systems atd.

Podstupujeme ?ady ?kolení, díky nim? pak m??eme pracovat
na velmi precizních zakázkách a pou?ívat i velmi luxusní materiály.

Provádíme také montá? p?írodních materiál?. Práce s kamenem ?i
mramorem
je pro nás samoz?ejmostí.

Dle po?adavk? zákazníka jsme té? schopni instalovat i ve?keré
za?izovací p?edm?ty a to jak tuzemských renomovaných výrobc?
sanitární techniky (RAVAK, JIKA, TEIKO, ROLTECHNIK apod.),
tak i výrobc? zahrani?ních zna?ek, v?etn? t?ch nejluxusn?j?ích
(HÜPPE, JACUZZI, HANSA, LAUFEN apod.).

© 2006 KRÁČAL-OBKLADY s.r.o., design - 2006 Malina-WEBDESIGN